icon-back-left-arrow pinterest facebook twitter menu category explore search bag account store-location order wishlist wishlist-added need-help logout close certified email-subscription red-shopping-bag beauty-pass icon-reward-boutique-desktop

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่ (ก) Sephora Asia Pte Ltd (เลขทะเบียนธุรกิจในประเทศสิงคโปร์เลขที่ 200505470E) (ข) Sephora Digital SEA Pte. Ltd. (เลขทะเบียนธุรกิจในประเทศสิงคโปร์เลขที่ 201111155N) ซึ่งทั้งสองบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 391A ถนนออร์ชาร์ด #16-00 งีอานซิตี้ทาวเวอร์ อาคาร A ประเทศสิงคโปร์ 238873 และ (ค) บริษัท เซโฟรา (ประเทศไทย) จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556042321) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 32 ยูนิต 3203-3204 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้การกล่าวถึง “เซโฟรา” “เรา” “ของเรา” อาจหมายถึงทั้งสามบริษัทข้างต้นโดยร่วมกัน หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ได้) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้ง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิและทางเลือกที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงช่องทางในการติดต่อเรา หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(1) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เซโฟรา ได้รับในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจากช่องทางออนไลน์หรือหน้าร้าน รวมถึงเมื่อท่านได้เยี่ยมชม เข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเวอร์ชั่นหน้าเว็บไซต์และในเวอร์ชั่นบนมือถือ (เช่น www.sephora.co.th) แอปพลิเคชันบนมือถือ (ทั้งในเวอร์ชั่น iOS และ Android) รวมถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มบนมือถืออื่น ๆ ซึ่งเซโฟราเป็นเจ้าของ หรือดำเนินการหรือจัดการโดยเซโฟรา(ต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แอปพลิเคชันบนมือถือต่าง ๆ จะเรียกโดยรวมกันหรือโดยแยกกันว่า “แอป” และ แอปเหล่านั้น รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ จะเรียกโดยรวมกันหรือโดยแยกกันว่า “ไซต์”) รวมถึงเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมหน้าร้าน ใช้บริการในร้าน สื่อสาร หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรแกรม หรืออีเวนท์ต่าง ๆ ของเรา ทั้งนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่าน หรือสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบกับข้อมูลซึ่งองค์กรหนึ่งมีหรือน่าจะมีเพื่อระบุตัวตนของท่านได้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่การเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือรัฐใด ๆ ซึ่งมีหน้าร้านเซโฟรา หรือสามารถเข้าถึงไซต์ของเซโฟราได้ ทั้งนี้โปรดทราบว่าไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันภายนอก และเซโฟราไม่อาจควบคุมการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของและควรตีความร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย และข้อกำหนดของเว็บไซต์ รวมทั้งเอกสารหรือประกาศอื่นใดที่อ้างถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(2) เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

โปรดทราบว่า ท่านไม่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านตามที่เซโฟราร้องขอ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่เซโฟราร้องขอ ในบางกรณีเซโฟราอาจไม่สามารถทำธุรกรรม หรือจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์บางประเภทให้แก่ท่านได้

ตัวอย่างด้านล่างนี้ เป็นตัวอย่างการของวิธีการต่าง ๆ ที่เซโฟราใช้ในการสื่อสาร และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะ/อาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลในการสื่อสารดังกล่าว ทั้งนี้ รายการในหัวข้อ “ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวม” ไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่เราอาจเก็บรวบรวมจากท่านในกิจกรรมหรือการสื่อสารที่ระบุไว้นั้น ๆ

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และวันเดือนปีเกิดของท่านเมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา นอกจากนี้หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ของท่านด้วย

ท่านสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ เช่นที่อยู่ในการจัดส่ง และข้อมูลการชำระเงิน (“บัตรในรูปแบบไฟล์”) เมื่อท่านเพิ่มบัตรในรูปแบบไฟล์ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงิน ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์ของท่าน

โปรแกรมบิวตี้พาส

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และที่อยู่ในการส่งเอกสารของท่านเมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรมบิวตี้พาส รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซื้อของท่านเมื่อท่านใช้โปรแกรมบิวตี้พาส ด้วย

กิจกรรมการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้และสำรวจไซต์ของเรา เช่นลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม ข้อมูลและสถิติอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และเว็บเบราเซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมหรือใช้ไซต์ของเรา

การติดต่อกับเซโฟรา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของท่าน (เช่นที่อยู่อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์) รวมถึงข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อท่านติดต่อเรา ไม่ว่าจะเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อติชมและให้คำแนะนำ เพื่อร่วมทำแบบสำรวจ เพื่อส่งคำขอหรือข้อสงสัยอื่น ๆ ในบางกรณีเซโฟราอาจบันทึกเสียงสนทนาในสายที่ท่านโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาคุณภาพการบริการของเราด้วย

หน้าร้านหรือกิจกรรมของเซโฟรา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้ในการจองหรือการตอบกลับของท่าน เมื่อท่านทำการจองบริการ คลาสเรียน หรือ ตอบกลับการเชิญสำหรับอีเวนท์ใด ๆ ของเรา

การใช้ Beauty Profile

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ลักษณะผิวหน้า/ปัญหา สีตา สีและลักษณะเส้นผม รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้เพื่อทำการสร้าง Beauty Profile ของท่าน

การโพสต์ในกระดานข้อความสาธารณะ (Public Forums) และพื้นที่ในไซต์ของเรา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในโพสต์ของท่าน หากท่านเลือกที่จะโพสต์ข้อมูลลงในพื้นที่สาธารณะในไซต์ของเรา หรือในหน้าโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของเรา เช่นการสร้างโปรไฟล์สาธารณะ การใช้ฟีเจอร์ให้คะแนนและรีวิวเพื่อรีวิวผลิตภัณฑ์ของเรา หรือให้คำรับรองเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ของเซโฟรา

การสื่อสารทางการตลาด

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อของท่าน เมื่อท่านสมัครหรือยินยอมรับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา เช่นทางอีเมล์ หรือทางข้อความผ่านมือถือ (ทั้งทางข้อความและ/หรือโดยการแจ้งเตือนแบบพุช) และทางไปรษณีย์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตอบกลับของท่านต่อการสื่อสารทางการตลาดจากเราด้วย

การซื้อสินค้า (ทางออนไลน์และหน้าร้าน)

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ ที่อยู่จัดส่ง ข้อมูลการขำระเงินและที่อยู่ในการออกใบเสร็จของท่านเมื่อท่านซื้อสินค้า ไม่ว่าทางหน้าร้านหรือทางช่องทางบริการอย่างใด ๆ ในไซต์ของเรา

การชิงโชค การประกวด และการส่งเสริมการขาย

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ ข้อมูลการติดต่อของท่าน เมื่อท่านเข้าร่วมการชิงโชค การประกวด แคมเปญหรือโปรโมชันอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และในบางกรณีเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ในบางแคมเปญหรือโปรโมชัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับช่องทางโซเชียลมีเดีย หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เรา เช่น หน้าโซเชียลมีเดียหรือแฮนเดิล (Handle) รูปถ่าย หรือเนื้อหาอื่น ๆ เราก็อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นด้วย

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจภายนอก บริษัทในเครือ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านอนุญาตให้เซโฟราเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน (เช่น โดยการเพิ่มบัตรในรูปแบบไฟล์) และผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่านให้บริการผู้อัพเดทข้อมูลบัญชี เราอาจได้รับข้อมูลบัตรเครดิต (ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเลขที่บัตรเครดิตและวันหมดอายุ)ที่มีการอัพเดทนั้นจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตด้วย

(3) เราเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะ/อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(ก) การจัดการ การอำนวยความสะดวก การประมวลผล และ/หรือการกระทำการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ หรือการเข้าถึงไซต์ของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การที่ท่าน (i) เข้าถึงหรือลงชื่อเข้าใช้ไซต์ของเรา โดยใช้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ (login credentials) จากโซเชียลมีเดียของท่าน หรือ (ii) ใช้ฟีเจอร์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่นวิดเจ็ต ปลั๊กอิน และการแจ้งเตือนแบบพุชของเบราเซอร์ (browser push notifications) ที่มีบนไซต์ของเรา อาจส่งผลให้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวมและแบ่งปันระหว่าง Sephora และผู้ให้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายนอก ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้ฟีเจอร์ “ถูกใจ (Like) ของเฟสบุ๊ค (Facebook) เฟสบุ๊คอาจจดจำว่าท่านถูกใจผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และอาจโพสต์ข้อมูลดังกล่าวลงบนหน้าเฟสบุ๊คได้ ทั้งนี้ “ผู้ให้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์” หมายถึง แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการเพื่อสร้างเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ทางสังคม หรือเพื่อติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง เฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) ทั้งนี้ หากท่านกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ (i) หรือ (ii) ข้างต้น เซโฟราถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านแล้ว

(ข) การตรวจสอบ การประมวลผล และ/หรือการติดตามการใช้งานไซต์ของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับการบริการอย่างราบรื่น ให้ความสะดวกหรือจัดการการใช้ไซต์ของท่าน และเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้ไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น

(ค) การเข้าถึงและการประมวลผลคำสั่งซื้อ และ/หรือการสมัครสมาชิก สำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ของเรา

(ง) เพื่อการลงทะเบียนท่านเป็นลูกค้าของเซโฟรา และ/หรือ เพื่อจัดการการประมวลผลและการจัดการบัญชีผู้ใช้ที่ท่านอาจสร้างขึ้นกับเรา รวมถึงให้การบริการแก่ท่านในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนไซต์ หรือในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ กับเรา

(จ) การจัดการ การอำนวยความสะดวก การประมวลผล และ/หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและเซโฟราเกี่ยวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ท่านทำบนไซต์ แอป หรือที่หน้าร้านของเรา ซึ่งรวมถึงการประมวลผลใบสมัคร คำสั่งซื้อ และการชำระเงินของท่าน การดำเนินการตามธุรกรรมและการจัดส่งผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่านตามคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากท่านทำการซื้อเพื่อจัดส่งไปยังผู้รับที่เป็นบุคคลที่สาม ท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของท่าน) ให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวนั้น นอกเหนือจากนี้ท่านรับทราบและตกลงว่าการในการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน อาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อและข้อมูลการติดต่อของท่าน โดยอาจอยู่บนจ่าหน้าพัสดุ บนซองจดหมาย หรือเอกสารเกี่ยวกับการจัดส่ง แล้วแต่กรณี ซึ่งบุคคลภายนอกที่เห็นพัสดุ ซองจดหมาย หรือเอกสารดังกล่าวอาจเห็นข้อมูลเหล่านั้นของท่านได้

(ฉ) การดำเนินการตามคำสั่งหรือตอบกลับต่อข้อสงสัยจาก (หรือที่อ้างว่ามาจาก) ท่านหรือในนามของท่าน รวมถึงการตอบกลับต่อข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการลูกค้า และการตอบกลับหรือการจัดการเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา

(ช) การติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์หรือการโทรแบบเสียง ข้อความ และ/หรือทางแฟกซ์ อีเมล์ และ/หรือทางไปรษณีย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการการใช้งานไซต์ การเป็นสมาชิกบิวตี้พาสและ/หรือบัญชีผู้ใช้ของท่าน และเพื่อการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์หรือธุรกรรมอย่างใด ๆ ระหว่างท่านและเซโฟรา ทั้งนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าการติดต่อสื่อสารจากเราอาจทำโดยการส่งจดหมาย เอกสารหรือหนังสือให้แก่ท่าน ซึ่งอาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านในการนำส่งดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการจ่าหน้าบนซองจดหมายหรือพัสดุด้วย

(ซ) ให้บริการแก่ท่านในฐานะเจ้าของบัญชีผู้ใช้ ลูกค้า สมาชิกในโปรแกรมสมาชิก (loyalty program) ของเรา หรือเมื่อได้รับคำขอจากท่าน รวมถึงดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการแข่งขัน กิจกรรมเกม และอีเวนท์ต่าง ๆ ของเรา

(ฌ) การแบ่งปันหรือเปิดเผยคำติชม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหา (เช่น เสียง, วิดีโอ เป็นต้น) (เรียกรวมกันว่า "คำติชม (Feedback)") ที่ท่านให้ผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านทางไซต์ หรือให้แก่เรา (รวมถึงคำติชมที่ท่านให้ที่หน้าร้านของเรา) ต่อผู้ใช้ไซต์คนอื่น ๆ หรือต่อสาธารณะ โดยดุลพินิจของเซโฟรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และ/หรือการส่งเสริมการตลาดหรือการแนะนำธุรกิจของเซโฟรา และ/หรือเพื่อสร้างลูกค้า และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยคำติชมของท่านเป็นสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือเพื่อเป็นข้อมูลสาธารณะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทั้งนี้การเปิดเผยคำติชมของท่านรวมถึงการเปิดเผยชื่อของท่านพร้อมกับคำติชมดังกล่าวของท่านด้วย ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจเผยหรือแบ่งปันคำติชมและชื่อของท่านบนแพลตฟอร์มสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ในรายงานประจำปีของเรา (และบริษัทในเครือ) เป็นต้น และ/หรือ นำคำติชมของท่านมาประกอบเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการตลาดของเซโฟราหรือในวีดิโอของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะ ทั้งนี้ การที่ท่านได้ให้คำติชมแก่เรา เราถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราใช้คำติชมของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ดังนั้น โปรดอย่าให้ข้อเสนอแนะแก่เรา หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อเสนอแนะของท่านถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์จะให้คำติชมแก่เราโดยไม่ต้องการเปิดเผยคำติชมของท่านเป็นสาธารณะ โปรดส่งคำติชมของท่านทางอีเมล์มายังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ contact@sephora.co.th โดยระบุในหัวข้ออีเมล์ (Subject) ด้วยคำว่า “เป็นความลับ” (Confidential)

(ญ) ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม ไม่ว่าโดยผ่านทางไซต์ ทางหน้าร้านหรือทางอื่น เพื่อการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน Beauty Profile (Beauty Profile Personal Data) ต่อผู้ใช้ไซต์คนอื่น ๆ หรือต่อสาธารณะผ่านทางไซต์ของเราหรือสื่ออื่น ๆ (ไม่ว่าโดยสื่อสิ่งพิมพ์ ทางออนไลน์ หรืออื่น ๆ) หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่เรากำหนดและโดยดุลพินิจของเรา เช่นประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการตาลของเซโฟรา หรือในวิดีโอของบริษัท ทั้งนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคลใน Beauty Profile” (Beauty Profile Personal Data) ได้แก่ ลักษณะผิวหน้า/ปัญหา สีตา สีและลักษณะเส้นผม รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ Beauty Profile ของท่านที่ท่านได้ให้ไว้

(ฎ) การดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบหรือคัดกรอง (รวมถึงการตรวจสอบประวัติ) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ (ในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ) ที่ใช้บังคับกับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ (ในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ) ที่เราเห็นว่ามีผลบังคับใช้กับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่กฎหมายกำหนด (ในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ) ที่เราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

(ฏ) การป้องกันหรือการตรวจสอบการฉ้อฉล กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการละเว้นหรือการประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะมีเหตุอันควรสงสัยในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการจัดการและ/หรือการตรวจสอบข้อร้องเรียน

(ฐ) การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อกำหนดของรัฐบาลหรือข้อบังคับของเขตประเทศหรือรัฐใด ๆ ที่ใช้บังคับกับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของ กฎหมายใด ๆ ที่มีผลผูกพันกับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามวัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่น ๆ (ในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ) ซึ่งเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม

(ฑ) การปฏิบัติตามคำขอหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ (ในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ) ที่ใช้บังคับกับเรา หรือการตอบรับต่อการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ กระทรวง คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นในลักษณะเดียวกัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรมศุลกากรและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย) (ในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ) เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย เราอาจ/จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวหากได้รับคำร้องขอหรือคำสั่งจากหน่วยงานเหล่านั้น

(ฒ) การวิจัย (รวมถึงการวิจัยลูกค้า) การทำแบบสำรวจ การสำรวจตลาด การวิเคราะห์และ/หรือกิจกรรมการพัฒนา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ และ/หรือการทำโปรไฟล์) เพื่อปรับปรุงการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา หรือเพื่อปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับ ความสนใจ ข้อกังวล และความชอบของท่าน เพื่อปรับปรุงการและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราบนไซต์ของเรา หรือเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของเรา ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจ/จะส่งแบบสำรวจถึงท่านหรือขอทำแบบสำรวจสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวโดยทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ด้วย

(ณ) การจัดเก็บ รักษา สำรอง (ไม่ว่าเพื่อการกู้คืนจากภัยพิบัติหรืออื่น ๆ) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ ที่ใดก็ตามในโลก

(ด) การอำนวยความสะดวก การจัดการ และ/หรือการบริหารจัดการการตรวจสอบภายนอกหรือการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับธุรกิจของเซโฟรา หรือของบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ต) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา และด้วยความยินยอมดังกล่าว เรา (และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทในเครือ) อาจ/จะให้ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย สื่อและ/หรือเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและ/หรือกิจกรรม (รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือกิจกรรมขององค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือร่วมกับเรา) ที่เรา (และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทในเครือ) หรือองค์กรภายนอกดังกล่าวอาจทำการขาย ทำการตลาด นำเสนอ จัดการ มีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือกิจกรรมดังกล่าวจะมีอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคต

(ถ) การจัดการและ/หรือการอำนวยความสะดวกในธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจ (business asset transaction) หรือธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น (potential business asset transaction) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมีเซโฟรา เป็นผู้มีส่วนร่วม หรือมีบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของเซโฟรา เป็นผู้มีส่วนร่วม หรือมีเซโฟรา และ/หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมากกว่าในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ เซโฟรา หรือบริษัทในเครือเป็นผู้เข้าร่วม รวมถึงอาจมีองค์กรภายนอกอื่น ๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ “ธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจ” (business asset transaction) รวมถึงการซื้อ ขาย เช่า การควบรวมกิจการ หรือการได้มา การกำจัด หรือการจัดหาเงินทุนอื่นใดขององค์กรหรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กร

(ท) การดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา รวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม

(ธ) การจัดทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนาม ในการนี้ ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทำให้เป็นนิรนามนั้นไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป

(น) วัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกและจัดทำสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและ/หรือการรายงานตามกฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดในการเก็บบันทึกของเซโฟรา หรือของบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ

(บ) วัตถุประสงค์ในการรายงานของเซโฟรา กลุ่มบริษัทของเซโฟรา หรือบริษัทแม่ของเซโฟรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานผลการดำเนินธุรกิจของเซโฟรา (“บริษัทในกลุ่ม เซโฟรา ” (Sephora Group Companies) หมายถึง เซโฟรา บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทร่วมทั่วโลก)

(ต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นทั้งหมดจะเรียกรวมกันว่า "วัตถุประสงค์")

(4) เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เซโฟราอาจแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ ณ ที่ใดก็ตามในโลกเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในการนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งอยู่ ณ ที่ใดก็ตามในโลกเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้บุคคลภานอกดังกล่าวรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

ภายใต้หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เซโฟราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกต่อไปนี้หรือในสถานการณ์ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

(ก) บริษัทในเครือ. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทพี่น้องและบริษัทสาขาซึ่งตั้งอยู่ที่ใดก็ตามในโลก

(ข) ผู้ให้บริการ. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการแก่ธุรกิจหลักและการดำเนินงานภายในของเรา ซึ่งรวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ การส่งมอบพัสดุ การปฏิบัติตามคำขอของท่านเกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการโดยบุคคลภายนอก การส่งจดหมายทางไปรษณีย์และอีเมล์ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การจัดการการให้คะแนนและรีวิวของเรา การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบีคอนส์ การประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต การตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดปกติ การดำเนินการสำรวจและวิจัยลูกค้า การบริการลูกค้า รวมถึงแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล และผู้ที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตามในโลก และกับบุคคลภายนอกอื่นใดที่เซโฟรา เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวจะกลายเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย

(ค) พันธมิตรทางธุรกิจภายนอก. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อสร้างและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก็ต่อเมื่อ (i) วัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น (ii) การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นเข้าข้อยกเว้นที่จะต้องขอความยินยอมภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับ (iii) เราได้แจ้งการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ (iv) หากเราได้รับความยินยอมจากท่านในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว

ยกตัวอย่างเช่น หากท่านตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้จะถูกแบ่งปันกับระหว่างเราและพันธมิตรทางธุรกิจนั้น ๆ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(ง) แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Platform and Networks). ไซต์บางส่วนของเรามีการใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ปลั๊กอิน วิดเจ็ต หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถูกรวบรวมและแบ่งปันระหว่างเรากับบุคคลภายนอกนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านใช้ฟีเจอร์ “ถูกใจ (Like) ของเฟสบุ๊ค (Facebook) เฟสบุ๊คอาจจดจำว่าท่านถูกใจผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และอาจโพสต์ข้อมูลดังกล่าวลงบนหน้าเฟสบุ๊คได้ ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(จ) กระดานสนทนาสาธารณะ (Public Forums). ไซต์บางส่วนของเราเปิดโอกาสให้ท่านโพสต์เนื้อหากระดานสนทนาสาธารณะ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถให้คะแนนและรีวิวและรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ ในไซต์ของเซโฟรา หากท่านตัดสินใจที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลกระดานสนทนาสาธารณะเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะต่อทุกคนที่เข้าชมไซต์ของเซโฟรา

(ฉ) กระบวนการทางกฎหมาย. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการกำกับดูแล หลักปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม คำตัดสิน คำสั่งศาล คำสั่ง หรือคำขอที่ออกโดยศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศหรือรัฐใด ๆ ที่ใช้บังคับกับเราหรือบริษัทในเครือของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายใด ๆ ที่มีผลผูกพันกับเราหรือบริษัทในเครือของเรา และ/หรือการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติอย่างใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่น ๆ (ในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ) ซึ่งเราหรือบริษัทในเครือของเราต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อซักถามหรือการสอบสวนของรัฐด้วย ทั้งนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องสิทธิของบริษัท พนักงาน ตัวแทน และบริษัทในเครือของเรา เพื่อป้องกันการยกข้อเรียกร้องทางกฎหมาย รักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการของเรา เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และจัดการการฉ้อฉล และดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดนโยบายของเรา

(ช) การโอนกิจการ. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่น ๆ ที่เข้าซื้อทรัพย์สินหรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเซโฟรา และบริษัทดังกล่าวอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกันกับที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ เซโฟราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่สนใจเข้าซื้อทรัพย์สินหรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเซโฟรา เพื่อการวัตถุประสงค์ในการประเมินข้อเสนอ ทั้งนี้ เซโฟราถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย ท่านได้รับทราบและยินยอมให้เซโฟราแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ยกตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียง ในกรณีต่อไปนี้: (i) ข้อมูลภาพรวม – เราอาจแบ่งปันข้อมูลภาพรวมที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับลูกค้าของเรากับพันธมิตรด้านการโฆษณาและการตลาด และ (ii) การโฆษณาตามพฤติกรรม – ผู้ให้บริการภายนอกอาจใช้เทคโนโลยีเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของท่าน เพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะกับความสนใจของท่าน โฆษณานั้นอาจปรากฏขึ้นเมื่อท่านใช้ไซต์หรือใช้อินเทอร์เน็ต หรือใช้อุปกรณ์มือถือของท่านในการเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย

(5) เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Technology)

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนไซต์โดยอัตโนมัติ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่” (Mobile Technology)) ทั้งนี้ เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อาจไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะระบุไว้ต่อไปนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นไปโดยความยินยอมที่ท่านให้ไว้แก่เรา

เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำงานอย่างไร

คุกกี้ (Cookies): สำหรับผู้ใช้ไซต์ โปรดทราบว่าเซโฟรา อาจฝาก "คุกกี้" (Cookies) ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเพื่อระบุตัวตนของท่าน โดยคุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการเข้าชมไซต์ โดยทั่วไป คุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์และถูกใช้โดยเว็บไซต์เพื่อจำลองการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องไปยังเว็บไซต์ที่ท่านเรียกชม ทั้งนี้ การที่ท่านใช้ไซต์ของเราต่อไปถือว่าท่านยินยอมให้เซโฟรา ฝากคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ แม้ว่าเราจะมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้เยี่ยมชมโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมชมรับทราบว่าเซโฟราไม่ได้ควบคุมการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เซโฟราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัย หรือการเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตบนอินเทอร์เน็ตดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของเซโฟรา โปรดทราบว่า คุกกี้บางตัวอาจไม่ได้ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และท่านอาจสามารถตั้งค่าให้เบราเซอร์ของท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ บนไซต์ได้อย่างเต็มที่ได้

แฟลชคุกกี้ (Flash Cookies): "แฟลชคุกกี้" (Flash Cookies) (หรือเรียกอีกอย่างว่า Local Shared Objects หรือ "LSO") เป็นไฟล์ข้อมูลที่คล้ายกับคุกกี้ แต่สามารถเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนกว่าได้ แฟลชคุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อจดจำการตั้งค่า ความชอบ และการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอ เกมที่มีการโต้ตอบ และบริการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

เว็บบีคอนส์ (Web Beacons)¬¬¬¬¬¬¬¬: เว็บบีคอนส์คือภาพกราฟิกขนาดเล็กบนหน้าเว็บหรือในอีเมล์ที่สามารถใช้บันทึกหน้าเว็บและโฆษณาที่ผู้ใช้คลิก หรือติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดทางอีเมล์ได้

แท็กการวิเคราะห์ (Analytic Tags): เราใช้แท็กการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ใช้/ลูกค้าของเราชอบ และประสิทธิภาพของฟีเจอร์และการโฆษณาของเรา นอกจากนี้เรายังสามารถใช้แท็กการวิเคราะห์ในการปรับแต่งประสบการณ์การท่องเว็บและเลือกซื้อสินค้าของท่านด้วย เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านแท็กการวิเคราะห์หรือลิงก์ติดตามร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เรามี (เช่น ประวัติการซื้อและข้อมูลประชากร) นอกจากนี้ เรามักจะทำงานร่วมกับบริษัทอื่น ๆ เช่น AppsFlyer Ltd. เพื่อช่วยเราในการติดตาม เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบริษัทเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server Logs): บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นบันทึกกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ที่ส่งหน้าเว็บที่ท่านเรียกไปยังเบราเซอร์ของท่าน ยกตัวอย่างเช่น บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจบันทึกข้อความค้นหาที่ท่านป้อนหรือลิงก์ที่ท่านคลิกเพื่อส่งหน้าเว็บมายังอุปกรณ์ของท่าน บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเบราเซอร์ของท่าน เช่น ที่อยู่ IP และคุกกี้ที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งค่าบนเบราเซอร์ของท่านด้วย

เทคโนโลยีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-Location Technologies): เทคโนโลยีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หมายถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถระบุประเทศ/ภูมิภาคของท่านได้ ทั้งนี้ เราอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลประเทศ/ภูมิภาคด้วยตนเอง (เช่น รหัสไปรษณีย์ของท่าน) หรือเพื่อให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านส่งข้อมูลประเทศ/ภูมิภาคที่แม่นยำให้กับเรา ยกตัวอย่างเช่น ในครั้งแรกที่ท่านดาวน์โหลดและเข้าถึงแอป ท่านจะ/อาจถูกขอให้เลือกระหว่างอนุญาตหรือไม่อนุญาตแอปให้เข้าถึงประเทศ/ภูมิภาคของท่าน และ/หรือส่งการแจ้งเตือนทางมือถือถึงท่าน หากท่านเลือก “ไม่อนุญาต” หมายถึงท่านเลือกไม่ให้แอปเข้าถึงประเทศ/ภูมิภาคของท่านเพื่อส่งการแจ้งเตือนข้อเสนอพิเศษเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคให้กับท่าน หากท่านเลือก "ตกลง" แอปจะสื่อสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านและรวบรวมข้อมูลบางประเภทตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อส่งข้อเสนอที่ตรงเป้าหมายตามประเทศ/ภูมิภาคของท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลประเทศ/ภูมิภาคกับแอปได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่าน

(6) เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราทราบดีว่าท่านไว้วางใจให้เราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงได้มีการดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บไว้เป็นความลับและปลอดภัย และเรามีการใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการทางองค์กรที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทำลาย การสูญหาย การเก็บรวบรวม การเปิดเผย การใช้ การคัดลอก การดัดแปลง การรั่วไหล การทำให้เสียหาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเข้าถึงหรือรูปแบบการประมวลผลที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะมีการใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราให้เป็นความลับและปลอดภัย โปรดทราบว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่สมบูรณ์แบบ และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและปลอดภัยได้ในทุก ๆ สถานการณ์

หากเรามีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อท่าน หรือมีการเปิดเผยต่อองค์กรอื่น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าท่านอาจต้องแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราด้วย

นอกจากนี้ เราจะใช้มาตรการเพื่อทำลายและ/หรือทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเราให้เป็นข้อมูลนิรนามทันทีเมื่อถือได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่อาจทำให้สำเร็จได้โดยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป และ (ii) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นใดอีกต่อไป

เพื่อความสะดวกของท่าน ไซต์ของเรามีฟังก์ชันที่ช่วยให้ท่านคงสถานะการเข้าสู่ระบบไว้ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่ท่านต้องการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากท่านเลือกที่จะคงสถานะการเข้าสู่ระบบ โปรดทราบว่าใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านอาจสามารถเข้าถึงและทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ของท่านหรือส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านบัญชีของท่านได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากท่านเลือกที่จะคงสถานะการเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม (เช่น การเปิดใช้งานระบบ “ล็อครหัสผ่าน” บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด หากท่านสงสัยว่ามีการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

(7) สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้:

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา และอาจขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่านตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2560 (2019) (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนและคำขอของท่าน ตลอดจนดำเนินการ ปฏิบัติตาม หรือจัดการกับคำขอของท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง: dpo@sephora.sg

เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น หากกฎหมายอนุญาตให้ทำได้และหากเราไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเวลาที่เร็วที่สุดที่เราจะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่อนุญาตให้ทำได้ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่จากท่านตามความเหมาะสมสำหรับการจัดการและดำเนินการตามคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ และทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่อนุญาตให้ทำได้ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือดำเนินการตามคำขอเข้าถึงของท่าน เว้นแต่ท่านจะตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราได้โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนและคำขอของท่าน ตลอดจนดำเนินการ ปฏิบัติตาม หรือจัดการกับคำขอของท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง: dpo@sephora.sg

เราจะจัดการกับคำขอของท่าน รวมถึงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น หากกฎหมายอนุญาตให้ทำได้และหากเราไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเวลาที่เร็วที่สุดที่เราจะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

การถอนความยินยอม

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง: dpo@sephora.sg โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนและคำขอของท่าน ตลอดจนดำเนินการ ปฏิบัติตาม หรือจัดการกับคำขอของท่าน

เราจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายในเวลาที่เหมาะสมนับจากที่มีการร้องขอถอนความยินยอม และจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ระบุไว้ในคำขอ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้/อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายบางประการเนื่องจากการถอนความยินยอมดังกล่าว ในการนี้ หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามธุรกรรมที่ท่านทำกับเราหรือสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา หรือส่งข้อมูลที่ท่านร้องขอให้แก่ท่านได้ โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การลบเนื้อหาออกจากกระดานข้อความสาธารณะ (Public Forum) ของเซโฟรา

ท่านสามารถขอให้เราลบเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านโพสต์บนหน้าสาธารณะในไซต์ของเรา (เช่น บางส่วนของการให้คะแนนและรีวิว) โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายบริการลูกค้าที่ contact@sephora.co.th โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนและคำขอของท่าน ตลอดจนดำเนินการ ปฏิบัติตาม หรือจัดการกับคำขอของท่าน

โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามเพื่อทำตามคำขอของท่าน การลบเนื้อหาหรือข้อมูลของท่านจากกระดานสนทนาสาธารณะไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถลบข้อมูลนั้นออกจากไซต์ของเราโดยสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น สำเนาประวัติหรือ "แคช" (caches) อาจยังคงอยู่ในไซต์ของเราได้

สิทธิอื่น ๆ ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากสิทธิที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

(i) สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการร้องขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือส่งไปยังท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ในทางเทคนิค ไม่สามารถกระทำได้ ภายใต้ข้อกำหนดของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ii) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจยื่นคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ที่กำหนดไว้ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (iii) สิทธิในการลบข้อมูล: ท่านอาจขอให้เราลบ ทำลาย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ที่กำหนดไว้ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (iv) สิทธิในการจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านอาจขอให้เราจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ที่กำหนดไว้ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (v) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน: ในกรณีที่ท่านมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเราละเมิดข้อกำหนดของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านต้องการใช้สิทธิข้างต้น โปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราที่ dpo@sephora.sg โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนและคำขอของท่าน ตลอดจนดำเนินการ ปฏิบัติตาม หรือจัดการกับคำขอของท่าน

(8) การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลในประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างจากที่ที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของประเทศหรือภูมิภาคที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความเข้มงวดน้อยกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับในภูมิภาคที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาให้เรา หรือเข้าถึง หรือใช้ไซต์ของเรา ถือว่าท่านตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก (ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศหรือภูมิภาคที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกรวบรวม) สำหรับ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า (รวมถึงวัตถุประสงค์ข้างต้น) ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่แจ้ง/อธิบายให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมให้บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในภายหลังเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า (รวมถึงวัตถุประสงค์ข้างต้น) ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

(9) การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตัวท่านเองแก่เซโฟรา ท่านรับรองและรับประกันต่อเซโฟราและท่านยืนยันว่า: • ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา ท่านจะต้องและได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยต่อเรา เพื่อ: (i) อนุญาตให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่เซโฟราเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ (ii) อนุญาตให้เซโฟราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์และในลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ • ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลที่ท่านเปิดเผยต่อเรานั้นมีความถูกต้อง; และ • ท่านดำเนินการในนามของบุคคลดังกล่าวโดยถูกต้องและท่านมีอำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่ เซโฟรา และเพื่อให้เซโฟรา เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

(10) ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เราไม่ทำและไม่มีความตั้งใจที่จะทำธุรกรรมโดยตรงกับบุคคลใด ๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับเรา ถือว่าว่าท่านได้แจ้งให้เราทราบว่าท่านมีอายุเกิน 20 ปี หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ท่านควรใช้ไซต์หรือทำธุรกรรมกับเราโดยได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใด ๆ กับเรา

(11) ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ด้านบน โปรดติดต่อหรือส่งคำขอของท่านไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ dpo@sephora.sg

หรือท่านสามารถติดต่อตัวแทนของเราในประเทศไทยได้ที่: ที่อยู่: เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 32 ยูนิต 3203-3204 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อีเมล์: dpo@sephora.co.th

(12) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงบนไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบไซต์และทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อให้ท่านรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และรับทราบวิธีการที่ท่านสามารถใช้เพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน

(13) ข้อมูลทั่วไป

ความยินยอมของท่านที่ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการให้ความยินยอมเพิ่มเติมและไม่ได้แทนที่ความยินยอมอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้กับเซโฟรา หรือกลุ่มบริษัทเซโฟรา ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้องค์กรต่าง ๆ เช่น เซโฟรา เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน การอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป นอกจากนี้ หากกฎหมายที่ใช้บังคับให้สิทธิในการประมวลผลหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิดังกล่าวจะยังคงมีอยู่แม้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุเป็นอย่างอื่นก็ตาม

Sephora works best with portrait mode.