icon-back-left-arrow pinterest facebook twitter menu category explore search bag account store-location order wishlist wishlist-added need-help logout close certified email-subscription red-shopping-bag beauty-pass icon-reward-boutique-desktop

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบิวตี้พาส (ประเทศไทย)

ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


1. ความเป็นสมาชิกและคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก
โปรแกรมเซโฟรา บิวตี้ พาส ("โปรแกรม") เป็นโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่บริษัท เซโฟรา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เซโฟรา ดิจิตอล เซาท์อีสเอเชีย พีทีอี แอลทีดี ("เซโฟรา") มอบให้แก่ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ที่สามารถเป็นสมาชิกโปรแกรมได้ ("การเป็นสมาชิก") ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น และจำกัดไว้ที่หนึ่งบัญชีต่อท่าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และผู้แทนของเซโฟราและบริษัทในเครือของเซโฟรามีสิทธิเข้าร่วมการเป็นสมาชิกได้ แต่อาจไม่สามารถเข้าร่วมการส่งเสริมการขายบางประการได้ ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายจึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก ผู้เยาว์ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เมื่อท่านยื่นใบสมัครเข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโปรแกรม ถือว่าท่าน (หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน หากท่านเป็นผู้เยาว์) ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ทั้งนี้ ในการเป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องซื้อสินค้าก่อน บริษัทในเครือของเซโฟราอาจมีโปรแกรมสำหรับลูกค้าในลักษณะเดียวกันด้วย อย่างไรก็ตามการเป็นสมาชิกในโปรแกรมนี้มิได้มอบสิทธิประโยชน์ใดๆในโปรแกรมของบริษัทในเครือของเซโฟราอื่นใด

2. การได้รับและการแลกของรางวัลของโปรแกรม
ภายใต้โปรแกรม ท่านจะได้รับคะแนนของเซโฟราบิวตี้พาสหนึ่ง (1) คะแนน (“คะแนน”) ตามอัตราซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์ของโปรแกรมเมื่อท่านซื้อสินค้า (ยกเว้นการซื้อบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ บัตรของขวัญ และค่าขนส่ง) ในร้านค้าขายปลีกของเซโฟราและร้านค้าออนไลน์ของเซโฟรา (ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย)และร้านค้าออนไลน์ของเซโฟรา (อินโดนีเซีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์) ท่านต้องยื่นแบบฟอร์มการแสดงตัว ณ จุดซื้อเพื่อสะสมคะแนนในบัญชีบิวตี้พาสของท่าน แบบฟอร์มการแสดงตัวอาจประกอบด้วยที่อยู่อีเมล์เซโฟราบิวตี้พาส หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขสมาชิก หรือชื่อเต็ม ท่านอาจนำคะแนนแลกเป็นของรางวัล (“ของรางวัล”) ได้ตามข้อกำหนดเหล่านี้และรายละเอียดเพิ่มเติมที่กำหนดไว้บน http://www.sephora.co.th/beauty_pass ("เว็บไซต์ของโปรแกรม") รายละเอียดของรางวัลที่มีและวิธีการแลกของรางวัลเหล่านี้อยู่บนเว็บไซต์ของโปรแกรม ซึ่งรวมถึงขีดจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการแลกของรางวัล

ภายใต้เงื่อนไขการยกเลิกของข้อกำหนดนี้ คะแนนจะหมดอายุหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 18 เดือน ทั้งนี้ ท่านอาจแลกคะแนนเป็นของรางวัลได้ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเซโฟรา อย่างไรก็ตาม ในการแลกคะแนนเป็นของรางวัลใดๆ ท่านต้อง (1) สะสมคะแนนเป็นจำนวนอย่างน้อยตามที่เซโฟรากำหนด และ (2) ซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากเซโฟราในเวลาที่ท่านแลกของรางวัล สมาชิกโปรแกรมสามารถแลกของรางวัลได้ไม่เกินหนึ่งชิ้นต่อการซื้อสินค้าหนึ่งครั้ง ทั้งนี้สมาชิกโปรแกรมไม่สามารถแลกของรางวัลใดของรางวัลหนึ่งเกิน 5 ชิ้นในแต่ละปี คะแนนไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และสามารถแลกเป็นของรางวัลได้เท่านั้น เซโฟราอาจใช้ดุลยพินิจของตนเองที่จะยินยอมให้สามารถแลกคะแนนเป็นสินค้ารายการอื่นได้เป็นครั้งคราว แต่คะแนนไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

ของรางวัลสำหรับการแลกคะแนนมีจำนวนจำกัด และเซโฟราอาจจัดหาของรางวัลทดแทนได้ หากท่านสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยไม่แล้วเสร็จภายในครั้งเดียวนั้น ของรางวัลอาจถูกตัดออกจากตะกร้าสินค้าของท่าน และท่านอาจไม่สามารถแลกของรางวัลนั้นได้อีก ท่านไม่จำเป็นต้องแลกของรางวัลขณะยืนยันสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากของรางวัลพิเศษที่มอบให้ท่านโดยปราศจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีจำนวนจำกัด เราจึงไม่สามารถจัดส่งของรางวัลให้ท่านอีกครั้งหนึ่งได้ในกรณีของรางวัลเสียหายเมื่อถูกส่งถึงท่าน หรือหากท่านได้รับของรางวัลผิดไป หรือหากของรางวัลหายไปจากคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้ หากของรางวัลที่ท่านได้รับมีความเสียหาย หรือท่านได้รับของรางวัลผิดไป หรือของรางวัลหายไปจากคำสั่งซื้อของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเซโฟรา หรือแวะมาที่ร้านค้าของเซโฟราใกล้ท่าน มิเช่นนั้นท่านอาจไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนของรางวัลได้ หากเซโฟราไม่สามารถจัดหาของรางวัลใดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที่นอกเหนือไปจากการควบคุมของเซโฟรา เซโฟราอาจจัดหาของรางวัลทดแทนที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่าของรางวัลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ เราจะจัดส่งของรางวัลให้ท่านพร้อมกับการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อเท่านั้น มูลค่าของรางวัลจะไม่นำไปนับรวมในมูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

3. เซโฟรา แบล็ค
สถานะเซโฟรา แบล็ค จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกบิวตี้พาสที่ลงทะเบียนแล้ว ซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้นอย่างน้อย [7,500 บาท] (ยกเว้นการซื้อบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ บัตรของขวัญ ภาษี และ/หรือค่าขนส่ง) ทางออนไลน์ภายใน 365 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นครั้งแรก สถานะเซโฟรา แบล็ค มีอายุ 365 วันนับจากวันที่สมาชิกบิวตี้พาสดังกล่าวได้รับสถานะ หลังจากนั้นเพื่อรักษาสถานะ ท่านต้องสะสมยอดซื้อใหม่ตามกำหนดเป็นรายปี ทั้งนี้ เซโฟรามีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือปรับเปลี่ยนกฎ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ คุณสมบัติการเป็นสมาชิก หรือส่วนอื่นใดของโปรแกรมเซโฟรา แบล็ค หรืออาจยกเลิกโปรแกรม เซโฟรา แบล็คได้ในเวลาใดก็ตามโดยดุลยพินิจของเซโฟราแต่เพียงผู้เดียวโดยมีการแจ้งตามสมควรบนเว็บไซต์และ/หรือโดยอีเมล์ โปรดเข้าชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงการปรับปรุงใดๆ

4. เซโฟรา โกลด์
สถานะเซโฟรา โกลด์ จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกบิวตี้พาสที่ลงทะเบียนแล้ว ซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้นอย่างน้อย [37,500 บาท] (ยกเว้นการซื้อบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ บัตรของขวัญ ภาษี และ/หรือค่าขนส่ง) ทางออนไลน์ภายใน 365 วันนับจากวันที่ได้รับสถานะเซโฟรา แบล็ค ทั้งนี้ สถานะเซโฟรา โกลด์ มีอายุ 365 วันนับจากวันที่สมาชิกบิวตี้พาสดังกล่าวได้รับสถานะ หลังจากนั้นเพื่อรักษาสถานะ ท่านต้องสะสมยอดซื้อใหม่ตามกำหนดเป็นรายปี ทั้งนี้ เซโฟรามีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือปรับเปลี่ยนกฎ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ คุณสมบัติการเป็นสมาชิก หรือส่วนอื่นใดของโปรแกรมเซโฟรา โกลด์ หรืออาจยกเลิกโปรแกรม เซโฟรา โกลด์ได้ในเวลาใดก็ตามโดยดุลยพินิจของเซโฟราแต่เพียงผู้เดียวโดยมีการแจ้งตามสมควรบนเว็บไซต์และ/หรือโดยอีเมล์ โปรดเข้าชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงการปรับปรุงใดๆ

5. ชุดต้อนรับสำหรับสถานะเซโฟรา โกลด์
สมาชิกสถานะ เซโฟรา โกลด์ใหม่จะได้รับชุดต้อนรับ ซึ่งสามารถแลกรับได้ผ่านทางออนไลน์ โดยจำกัดไว้จำนวนหนึ่งชุดต่อหนึ่งท่านเมื่อได้รับสถานะ เซโฟรา โกลด์ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ การจัดหาสิ่งอื่นทดแทนอาจเกิดขึ้นได้ เซโฟราอาจเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกข้อเสนอนี้ในเวลาใดก็ตามโดยดุลยพินิจของเซโฟราแต่เพียงผู้เดียวโดยมีการแจ้งตามสมควรบนเว็บไซต์และ/หรือโดยอีเมล์ โปรดเข้าชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงการปรับปรุงใดๆ

6. ข้อเสนออื่น
การเป็นสมาชิกในโปรแกรมอาจทำให้ท่านมีสิทธิได้รับข้อเสนอต่างๆ (“ข้อเสนอ”) นอกเหนือไปจากของรางวัล รายละเอียดของข้อเสนอเหล่านี้กำหนดไว้เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ของโปรแกรม รายละเอียดและข้อกำหนดของข้อเสนอใดๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของโปรแกรมจะมีผลสมบูรณ์เป็นระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทิน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นบนเว็บไซต์ของโปรแกรม

7. การตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเซโฟรา & อีเมล์
เซโฟราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน เซโฟราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และใช้ข้อมูลดังกล่าวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเซโฟรา ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศไทย รายละเอียดจากใบสมัครสมาชิกของท่าน (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) จะถูกเก็บรวบรวมและใช้เพื่อบริหารจัดการโปรแกรม (ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการและบริหารจัดการโปรแกรม) และเพื่อทำการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อท่านยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกในโปรแกรม ท่านตกลง (หรือในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านตกลง) ยอมรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดการใช้ออนไลน์ของเซโฟรา และรับเนื้อหาทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ จากเซโฟรา (หากท่านได้ตกลงดังกล่าวในแบบฟอร์มลงทะเบียนของท่าน) ถ้าท่านไม่ประสงค์รับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ ท่านสามารถร้องขอให้หยุดการติดต่อสื่อสารโดยเปลี่ยนแปลงบัญชีสมาชิกของท่านได้ที่ Sephora Contact Us Form หรือโดยส่งอีเมล์ไปที่ contact@sephora.co.th หากเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะไม่สามารถเป็นสมาชิกของโปรแกรมได้

เซโฟราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมจากสมาชิก เช่น ประวัติการซื้อและข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อบริหารจัดการโปรแกรม การวิเคราะห์ภายในเพื่อวัตถุประสงค์การทำการตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเซโฟราอนุญาตเท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเซโฟรารวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และวิธีการทำข้อร้องเรียนตามการจัดการของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเซโฟราที่ Sephora Privacy Policy

8. การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก & การออกจากโปรแกรม
ถ้าโปรแกรมนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงกรณีการฉ้อฉลหรือพยายามฉ้อฉล) เซโฟราสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของโปรแกรมซึ่งรวมถึงของรางวัลและข้อกำหนดเหล่านี้ หรือระงับหรือยกเลิกโปรแกรม ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการยกเลิก เซโฟราจะแจ้งสมาชิกของโปรแกรมให้ทราบทางอีเมล์ และโดยการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของเรา สมาชิกจะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ จากเซโฟราในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือการระงับโปรแกรม

การใช้โปรแกรมในทางที่ผิด การละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของโปรแกรม การเป็นสมาชิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลามากกว่า 18 เดือน การแถลงข้อความเท็จ หรือการกระทำซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของเซโฟรา หรือการฉ้อฉลหรือการพยายามฉ้อฉลอาจทำให้สมาชิกต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นสมาชิกและจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเข้าร่วมในโปรแกรมต่อไป

การเป็นสมาชิกไม่สามารถโอนได้ และสมาชิกต้องซื้อสินค้าด้วยตนเอง หากการเป็นสมาชิกของท่านถูกเพิกถอนหรือยกเลิก (ไม่ว่าจะด้วยตัวท่านเองหรือเซโฟราตามข้อกำหนดนี้) หรือถ้าโปรแกรมถูกยกเลิก คะแนนใดๆ ในบัญชีของท่านจะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติ เซโฟราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหรือทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรณีที่ข้อกำหนดของโปรแกรมเปลี่ยนแปลง ท่านอาจเลือกที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านผ่านทางบัญชีสมาชิก หรือโดยส่งอีเมล์ไปที่ Sephora Contact Us Form

9. การจำกัดความรับผิด
ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต เซโฟราจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายไม่ว่าประเภทใดก็ตามอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหรือการเป็นสมาชิกในโปรแกรมของท่าน ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกโปรแกรม หรือจากการที่ท่านแลกและ/หรือใช้ของรางวัล ความข้างต้นใช้บังคับกับค่าเสียหายทั้งปวงไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญหายของข้อมูล รายได้หรือกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน และสิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอก

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต การจำกัดความรับผิดของเซโฟราที่กำหนดไว้นี้จะใช้บังคับไม่ว่ากับการฝ่าฝืนหรือการปฏิเสธสัญญา หรือไม่ว่าจะเป็นการละเมิด ความรับผิดทางแพ่งจากความประมาทเลินเล่อ ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดเด็ดขาด หรือโดยประการอื่นก็ตาม ถึงแม้จะได้รับแจ้งความเป็นไปได้ของการเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เมื่อท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านตกลงด้วยความเต็มใจ (หรือถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านตกลงด้วยความเต็มใจ) ว่าท่านได้สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเหล่านี้จากเซโฟรา และยอมรับว่าการสละสิทธิดังกล่าวเป็นการจัดสรรความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ กฎหมายบางฉบับ ซึ่งรวมถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย อาจกำหนดให้มีการรับประกันสำหรับผู้บริโภค หรือมีความหมายโดยนัยว่าเป็นการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือกำหนดหน้าที่ต่อเซโฟราซึ่งไม่อาจยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ หรือไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้นอกจากในขอบเขตที่จำกัด ท่านต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว


10. ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นใดที่มีอยู่ในโลกนี้) ของเนื้อหาของโปรแกรมและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเป็นทรัพย์สินของเซโฟราหรือบริษัทในเครือของเซโฟราซึ่งเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อกำหนดนี้ไม่ได้มีส่วนใดที่ระบุให้เป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หากมิได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในส่วนของเนื้อหาของโปรแกรมโดยเฉพาะ การทำสำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์และการพิมพ์ส่วนเนื้อหาของโปรแกรมเพียงเพื่อใช้สำหรับเข้าถึงโปรแกรมและบริการที่จัดหาไว้ในโปรแกรมเพื่อการใช้ส่วนบุคคลสามารถทำได้ การใช้เนื้อหาของโปรแกรมในลักษณะอื่นใด ซึ่งรวมถึงการทำซ้ำ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การแจกจ่าย การตีพิมพ์ใหม่ การส่งต่อ การจัดแสดง หรือการดำเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเซโฟราก่อนไม่สามารถทำได้ไม่ว่าในกรณีใด

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ
โปรแกรมและข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทยโดยไม่นำหลักกฎหมายขัดกันมาใช้บังคับ ท่านยินยอม (หรือถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านยินยอม) มา ณ ที่นี้ ต่อเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยในทุกข้อพิพาทอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือโปรแกรม

12. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม
หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรม ท่านอาจส่งอีเมล์ที่ contact@sephora.co.th

Sephora works best with portrait mode.